မင္မံင္ကသပ္ရဲသဟာဲတအ္ရ။ ဗလံက္ေကာန္မန္တအ္ ယဝ္ခါရ ရမ်ာင္၊ လိက္ပတ္၊ မပၲံနာနာတအ္ စပ္ကဪုေကာန္ဂကူမန္ ဟြံမြဲဏီေရာင္မၢး ဂြံပခံက္စုတ္ (Links ) အပၬဲဗလံက္ဏအ္ ဝါတ္ဂါတ္ညိေရာင္။

0 comments:

Post a Comment